Translate

Farský kostol svätej Anny vo Vinnom 2. časť


Zvony


Za vežovými oknami s neogotickými vlysmi sú umiestnené veľmi dobre tónovo zladené 3 zvony. Do roku 1990 boli ovládané len pomocou lán. Najmenší zvon sv. Cyrila a Metoda z roku 1925. Stredný zvon sv. Anny z roku 1898. Veľký zvon sv. Jozefa z roku 1930.

REKONŠTRUKCIE V 20. STOROČÍ

V dvadsiatom storočí sa v kostole sv. Anny udialo niekoľko väčších rekonštrukcií.


Prvou bolo položenie novej-terajšej dlaždicovej podlahy na pôvodnú hlinenú. Udialo sa to po roku 1933 teda niekedy v rokoch 1933-1936, kedy do vinianskej farnosti prišiel kňaz Ján Bocskorosz. Farníci tohto nového kňaza spočiatku nechceli. Súčasná dlažba je kladená do vápenno-pieskového lôžka, to znamená, že pod ňou nie je žiadny betón alebo iné pevné podložie.Podlaha bola kladená bez toho aby sa hýbalo mobiliárom kostola. Tento fakt vyšiel najavo v roku 1991 pri rozoberaní bočného oltára. Pod jeho spodnou značne poškodenou a prehnitou časťou nebola dlažba. Dlažba nebola ani pod pravdepodobne „nohou“ dnes neexistujúcej kazateľnice. Je to nepriamy dôkaz, že mobiliár tu bol skôr ako bola podlaha vybudovaná.
Ďalšou etapou novodobej rekonštrukcie bola ornamentálna výmaľba vnútorných stien kostola zavŕšená niekedy okolo roku 1949. Stena za bočným oltárom bola tmavo sivej farby bez ornamentiky. Maliarom obrazov bol Edmund Massányi v roku 1949.

Posledný stav tejto výzdoby bol zachytený na fotografiách.

Zub času sa podpísal na okolí a vonkajšej tváre veľmi vzácneho kostola. Preto sa v rokoch 1978-1981, vykonala sanácia obvodu kostola a oprava fasády. Pôvodná značne poškodená fasáda sa nahradila omietkou s brizolitom. Novou úpravou boli zakryté ozdobné architektonické detaily niektorých častí veže a okien kostola.

Vybudoval sa aj odvodňovací kanál po obvode múrov čo prispelo k stabilite klimatických podmienok v interiéri kostola.


Múry spájajúci loď a vežu a loď a presbytérium boli na svojej hornej strane (na streche) ukončené kaskádovito (kamenné pieskovcové "schody" z obidvoch strán stretávajúce sa na najvyššom mieste).


Toto kaskádovité ukončenie bolo pri rekonštrukcii fasády kostola v rokoch 1978-1981 pravdepodobne z dôvodu značného poškodenia kameňa odstránené, vyrovnané a zakryté plechovou krytinou. Plechova krytina nahradila dovtedy pokrytie eternitom.


Posledná výmaľba interiéru v 20. storočí sa konala v roku 1991. Pred ňou sa najprv osadilo nové elektrické vedenie vo vnútri kostola a položila sa nová podlaha na chóre a podlaha pod bočný oltár. Po výmaľbe na bielo sa vykonalo reštaurovanie obrazov evanjelistov v presbytériu a obrazu na triumfálnom oblúku.

Obrazy evanjelistov v presbytériu boli pôvodne nedokončené. Počas reštaurácie v roku 1991 sa zvýraznila ich plasticita doplnením čiernych a bielych kontúr. Farebnosť všetkých obrazov sa zachovala v pôvodnom stave.


Obraz Krista kráľa sediaceho na tróne vystihuje miesto a dobu v ktorej bol namaľovaný. Kňaz držiaci v rukách strapec hrozna nad knihou, kováč ako zástupca remeselníkov a poľovník s jeleňom ako dôkaz plodnosti blízkych lesov. Za predlohy portrétov postáv vrátane anjelov slúžili v čase vzniku obrazu niektorí z vtedy žijúcich obyvateľov obce.


Reštaurácia hlavného a bočného oltára ako aj organu a všetkých sôch bola v roku 1992-1993. Zahŕňala opravu poškodených častí, doplnenie chýbajúcich (prevažne na vežičkách), obnovu poškodenej výmaľby a zlatenie.
O rok neskôr bola vykonaná reštaurácia a ladenie organu. Ďalšie ladenie organu bolo v jeseni roku 2008.
V dňoch 13. až 15. 7. 2016 boli vymenené nevyhovujúce okná s kovovým rámom v lodi kostola za nové, drevené, s izolačným dvojsklom a vytrážami s vyobrazením biblickej udalostí v Káne galilejskej (okno nad epitafmi) a sv. Cyrilom a sv. Metodom (okno nad schodiskom na chór).


 


PRESTAVBA PO II. VATIKÁNSKOM KONCILE

Liturgická obnova po druhom Vatikánskom koncile priniesla zmeny aj do kostola sv. Anny. V presbytériu pribudlo najprv jednoschodové a po roku 1991 dvojschodové drevené pôdium na ktorom bol obetný stôl, ambón, sedes a stoličky pre miništrantov. Pretože kňaz bol odteraz na bohoslužbách otočený tvárou k ľudu, vznikol nový oltár (alebo obetný stôl). Od roku 1967 sa vystriedali 3 obetné stoly. Posledný súčasný bol navrhnutý a inštalovaný v roku 1991 spolu s novou krstiteľnicou.

Konštrukcia prvého obsahovala Betlehemské mestečko, ktoré sa v súčasnosti pred vianočnými sviatkami donáša do kostola a umiestňuje pred bočný oltár.

Druhý obetný stôl bol inštalovaný v rokoch 1986-1987.

Dodnes možno v podlahe presbytéria a lode vidieť stopy po pôvodne inštalovaných kovových zábradliach. V presbytériu si pred zábradlie kľakali veriaci počas prijímania eucharistie.


V kostole bola pôvodne aj kazateľnica. Vstup do nej bol z presbytéria cez severný múr triumfálneho oblúku. Zachované zvyšky základu schodov z presbytéria na kazateľnicu sú dnes zakryté spovednicou.

BOČNÉ DVERE

Vstupný stredoveký gotický kamenný portál s prútmi a okosením na južnej strane lode (bočné dvere), patrí k najstarším v kostole sv. Anny. Čelná dekoratívna výzdoba s motívmi krabov a javorových listov chýba. Tento stredoveký gotický kamenný portál nie je na svojom pôvodnom mieste o čom svedčí opačne založený kameň v portáli dverí.


Ich pôvodné miesto mohlo byť o niečo západnejšie, čo možno vidieť zo skladby lode iných kostolov. Presun na terajšie miesto mohlo spôsobiť vybudovanie vnútorného južného schodiska na chór, prestavba okien (zrušenie dvoch barokových a vybudovanie nových neogotických z tehly), dvíhanie podlahy v rokoch 1933-1936, alebo prenesenie z iného miesta.

V exteriéri severného múru lode, približne v strede, sa dodnes nachádza barokový potrál. Mohol pôvodne slúžiť ako severný vstup do priestoru lode.


Z vnútornej strany oproti tomuto portálu je založený kamenný pieskovcový epitaf, dnes veľmi poškodený. Epitaf znázorňuje dve postavy pravdepodobne muža a ženu so svojimi rodovými erbami umiestnenými nad ich hlavami.

ZÁVER


Čas mnohé privial a odvial. Kostol svätej Anny vo Vinnom ako pamiatka zašlých časov je stále zahalený rúškom tajomstva. Kto ho postavil? Ako vyzeral? Ako vyjadroval zbožnosť našich predkov? Chýbajú mnohé poznatky. Skryté tajomstvá tohto kultúrne mimoriadne vzácneho chrámu v našom regióne treba podrobiť serióznemu historickému výskumu. Komlexný archeologický, reštaurátorský a archívny výskum do roku 2014 nebol urobený. Ako podnet k tomu slúži aj toto malé dielko ktoré sa snaží objasniť a dokumentovať tento kostol do roku 2012 a aspoň 100 rokov predtým. Predkladaný text si nekladie za úlohu umelecky stvárniť kultúrnu pamiatku ani predkladať hotové fakty. Prínosom bude, ak čitatelia zistia, že vedia doplniť poznatky alebo ich vyvrátiť na základe vlastných dôkazov. A tak sa splní to, čo chceme: aby sa o kostol svätej Anny vo Vinnom prejavil nie len kultúrny ale aj umelecký a duchovný záujem.

Z dostupných zdrojov zostavil Mgr. Radoslav Moško

Komentáre